• Veranstaltung:
  • Endkunde:
  • Auftraggeber:
  • Material:
  • IT-SA 2019 [2019-2018]
  • Hornetsecurity
  • Hornetsecurity
  • Beleuchtung, Beschallung, Traverse, Kinetic, Video-/Medientechnik